РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027):

 • Тематична област “Информатика и ИКТ”;
 • Тематична област “Мехатроника и микроелектроника”;
 • Тематична област “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;
 • Тематична област “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”;
 • Тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”.

2. Кой може да кандидатства?

Кандидатите  трябва да отговарят на следните условия:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проектни предложения поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – кандидат, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби за 2022 г.
Микро предприятие≥ 80 000 лева
Малко предприятие≥ 200 000 лева
Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация≥ 850 000 лева
Голямо предприятие≥ 3 000 000 лева

4) Кандидати, които НЕ са микро-, малки и средни предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I към Регламент 651/2014 относно определението за микро-, малки и средни предприятия или НЕ са малки дружества със средна пазарна капитализация могат да кандидатстват по процедурата ЕДИНСТВЕНО в ефективно сътрудничество с МСП.

Критерии за допустимост на партньорите

По настоящата процедура е допустимо проектите да се изпълняват в партньорство. В случай на партньорство предприятието-партньор следва да отговаря на следните изисквания, заложени към партньорите:

1) Да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, юридически лица с нестопанска цел, извършващи стопанска дейност (регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел) или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.

3) Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието – партньор, както следва:

Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби за 2022 г.
Микро предприятие≥ 80 000 лева
Малко предприятие≥ 200 000 лева
Средно предприятие и Малко дружество със средна пазарна капитализация≥ 850 000 лева
Голямо предприятие≥ 3 000 000 лева

ВАЖНО! При ефективно сътрудничество минимум 30%, но не повече от 50% от общо допустимите разходи по проекта могат да се извършват от партньора. Недопустимо е партньорство по настоящата процедура между предприятия, за които са налице отношения на партньорство и/или свързаност съгласно разпоредбите на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средни предприятия и Приложение I към Регламент 651/2014. Едно предприятие е допустимо да участва само в едно проектно предложение като посоченото може да бъде или кандидат, или като партньор. 

НЕДОПУСТИМИ по процедурата са кандидати с икономически дейности попадащи в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91 „Производство на готови храни за животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по настоящата процедура са проекти, включващи следните дейности:

Елемент А

 • Извършване на изследвания, изпитвания, измервания и валидиране, необходими за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
 • Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.

Елемент Б

 • Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Елемент А

 • Разходи за възнаграждения (вкл. здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя) на персонал за срока на изпълнение на проекта – изследователи, технически персонал и друг квалифициран персонал, участващ пряко в дейностите за разработване на иновацията – допустими както за кандидати, така и за партньори! Допустими са за квалифициран персонал, нает единствено за целите на проекта на трудов договор при пълна месечна заетост.
 • Разходи за амортизация на собствено оборудване и инструменти, вписани в активите на кандидата/партньора и представляващи дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването на иновацията, доколкото те се използват, и за периода, през който се използват за проекта – допустими както за кандидати, така и за партньори! Допустими са само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).
 • Разходи за амортизация на сгради и помещения вписани в активите на кандидата/партньора, необходими за разработването на иновацията, в частта, в която се използват (кв. м.), и за периода, през който се използват за проекта – допустими както за кандидати, така и за партньори! Допустими са само за периода, в който се извършват изследвания, изпитвания, измервания, създаване и тестване на прототипи и пилотни линии по проекта (периода на продължителност на дейностите по Елемент А).
 • Разходи за външни услуги, необходими за разработването на иновацията – допустими само за кандидати: разходи за възлагане на научни изследвания; разходи за знания и патенти, закупени или лицензирани от външни източници на принципа на сделката между несвързани лица; разходи за консултантски и еквивалентни услуги, използвани изключително за разработването на иновацията.
 • Разходи за материали и консумативи, необходими за разработването на иновацията – допустими само за кандидати.

Елемент Б

Разходи за защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и ползване на необходимата за това експертна помощ – общо до 20 000 лв.:

 • разходи за такси за регистрация на патент и/или полезен модел, и/или промишлен дизайн на разработената иновация;
 • разходи за услуги за извършване на проучвания (за „състояние на техниката“, „новост“, „изобретателска стъпка“ и „техническа приложимост“) изготвяне на заявка за патент и/или полезен модел и/или дизайн на национално и/или международно ниво на разработената иновация;
 • разходи за консултантски и юридически услуги, свързани с лицензиране и доходи от  права върху разработената иновация.

ВАЖНО! Разходи за закупуване на дълготрайни материални активи са НЕДОПУСТИМИ.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 127 000 000 лв.

Категория регионОбщ размер на безвъзмездната финансова помощСредства от Европейския фонд за регионално развитиеНационално съфинансиране
Регион в преход(Югозападен регион)21 590 000 лв.11 038 791.71 евро15 113 000 лв.7 727 154.20 евро6 477 000 лв.3 311 637.51 евро
По-слабо развити региони(Регионите извън югозападен)105 410 000 лв.53 895 277.20 евро89 598 500 лв.45 810 985.62 евро15 811 500 лв.8 084 291.58 евро
Общо127 000 000  лв.64 934 068.91 евро104 711 500 лв.53 538 139.82 евро22 288 500 лв.11 395 929.09 евро

Предвидено е следното разпределение на бюджета в зависимост от приоритета от ПКИП, в рамките на който попада съответното проектно предложение:

Тематични областиРегион в преходПо-слабо развити региониОбщо
Приоритет 1 „Иновации и растеж“(приложимо за проекти, които ще се изпълняват в една от тематичните области на ИСИС:“Информатика и ИКТ”;“Мехатроника и микроелектроника”; “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии”;“ Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”) 16 609 210 лева8 492 154.23 евро81 092 025 лева41 461 694.01 евро97 701 235 лева49 953 848.24 евро 
Приоритет 2 „Кръгова икономика“(приложимо за проекти, които ще се изпълняват в тематична област на ИСИС “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”)4 980 790лева2 546 637.49 евро24 317 975лева12 433 583.18 евро29 298 765лева14 980 220. 67евро 

ВАЖНО! В случай на проекти, които ще се изпълняват в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” подкрепа могат да заявят само микро, малки или среди предприятия (МСП).

Предвидено е следното разпределение на наличния бюджет в зависимост от категорията на предприятието-кандидат:

Микро и малки предприятияСредни предприятия ималки дружества със средна пазарна капитализацияГолеми предприятия
82 550 000лева42 207 144.79 евро31 750 000 лева16 233 517.23евро12 700 000  лева6 493 406.89евро

ВАЖНО: За целите на настоящата процедура дружествата със средна пазарна капитализация се причисляват към големите предприятия. Управляващият орган си запазва правото да пренасочи свободния (остатъчен) ресурс по категории предприятия (в случай че такъв е наличен) към онези категории, за които не достига предварително определения бюджет.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всяко индивидуално проектно предложение, са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощМаксимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат
50 000 леваМикропредприятия: 250 000 лева
 Малки предприятия: 400 000 лева
 Средни предприятия, малки дружества със средна пазарна капитализация  и големи предприятия: 500 000 лева

ВАЖНО! В допълнение, максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия: 60% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за големи предприятия10% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Процент на съфинансиране

I. Елемент А – приложимият режим на държавна помощ е „Помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“ съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014). Основният интензитет на безвъзмездната финансова помощ е, както следва:

Вид изследванияОсновен интензитет на помощта
Експериментално развитие25%
Индустриални научни изследвания

В случай че помощта е предоставена на МСП, интензитетът на помощта може да бъде увеличен с 10% за средни предприятия и с 20% за малки и микро предприятия:

Вид изследванияИнтензитет
Микро и малки предприятияСредни предприятияМалки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия
Експериментално развитие45%35%25%
Индустриални научни изследвания

Интензитетите на помощта, както са посочени по-горе, могат да бъдат увеличени с още 15%, в случай че проектът изпълнява едно от следните условия:

 • включва ефективно сътрудничество между предприятия с участието на поне едно МСП и нито едно от предприятията не поема повече от 70 % от допустимите разходи; ИЛИ
 • резултатите от проекта се разпространяват широко чрез конференции, публикации, отворени за достъп регистри или безплатен софтуер, или софтуер с отворен код.

В случай че са спазени посочените изкисвания, максималният интензитет на помощта може да достигне, както следва:

Вид изследванияИнтензитет
Микро и малки предприятияСредни предприятияМалки дружества със средна пазарна капитализация и големи предприятия
Експериментално развитие60%50%40%
Индустриални научни изследвания

II. Елемент Б  приложимият режим на помощ е помощ „de minimis“ съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е, както следва:

 Категория на предприятието Максимален интензитет на помощта
Микро, малки, средни, малки дружества със средна пазарна капитализация  и големи предприятия60%

6. Какъв е срокът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 18 /осемнайсет месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

7. Какви са критериите за оценка?

I. Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация40
1. Новост на разработваната иновация20
2. Технологичен потенциал и осъществимост на разработваната иновация в рамките на дейността на кандидата10
3. Приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация10
II. Иновативен и финансов капацитет на кандидата преди изпълнение на проекта (исторически данни от периода 2020 – 2022 г.)40
1. Научно-изследователска и развойна дейност (НИРД) на предприятието за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.10
2. Начин на разработване на иновацията (от кандидата/партньора и/или чрез използване на външни услуги)4
3. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.5
4. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.5
5. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2020, 2021 и 2022 г. на кандидата и стойността на общите допустими разходи по проекта.5
6. Претеглен коефициент на приходите от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.5
7. Опит на кандидата в иновационни дейности6
III. Приоритизиране на проекти16
1.  Регионализация съгласно ИСИС 2021-202710
2. Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.6
IV. Коректност на бюджета4
1. Коректност на бюджета4
Общ брой точки100

ВАЖНО! Проектните предложения, получили минимум 60 точки на етап „Техническа и финансова оценка”, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка. В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по показател „Новост на подкрепяната иновация“, „Технологичен потенциал и осъществимост на разработваната иновация, в рамките на дейността на кандидата“ и показател „Приложимост и жизнеспособност на разработваната иновация“, проектното предложение се отхвърля. В случай че дадено проектно предложение получи „0“ точки по показател „Коректност на бюджета “ проектното предложение се отхвърля.

Очакван прием: 15.06.2023 г.