Admin

ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА

НАЦИОНАЛНА СХЕМА ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ДОМАКИНСТВАТА В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЯТА ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ „ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ ЗА ДОМАКИНСТВАТА – ПОКАНА 1“ КЪМ КОМПОНЕНТ „НИСКОВЪГЛЕРОДНА ИКОНОМИКА“ 1. Цел на финансирането: Целта на инвестицията е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране […]

НОВИ УМЕНИЯ

НОВИ УМЕНИЯ ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 1. Цел на финансирането: Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса води

АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА

АДАПТИРАНА РАБОТНА СРЕДА ОТ ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“ 2021-2027 1. Цел на финансирането: Предоставяне помощ на предприятията за посрещане на новите предизвикателства, свързани с осъществяването на прехода към климатично неутрална икономика и променящите се модели на работа. 2. Кой може да кандидатства? ВАЖНО!Счетоводният баланс на новосъздадена през текущата 2023 година организация следва да е

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

РАЗРАБОТВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 1. Цел на финансирането: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез разработване на иновации в тематичните области на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027): 2. Кой може да кандидатства? Кандидатите  трябва да отговарят на следните условия: 1) Да

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 1. Цел на финансирането: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027. 2. Кой може да кандидатства? Допустими са само кандидати, които отговарят на следните критерии: Категория на предприятието Нетни приходи

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ КАПАЦИТЕТ НА СЕМЕЙНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“ 1. Цел на финансирането: Подобряване на производствения капацитет на МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите с цел повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие. 2. Кой може да кандидатства? Съществуващи МСП – семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите. 3. За какви

BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Информация за условията на програма за безвъзмездна помощ, за която се очаква отваряне за проектни предложения съвсем скоро Размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект 50 000 лева ВАЖНО:  Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по процедурата, заедно с договорената по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по

BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Информация за условията на програма за безвъзмездна помощ, за която се очаква отваряне за проектни предложения съвсем скоро Ще може да се кандидатства за финансиране на 70% от   Дейности за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд в условията на COVID-19.  

Business Analyst (m/w)

Berlin, Dresden, Görlitz, Hamburg, Leipzig, München IHRE AUFGABEMit Ihrem Wissen und Ihrer Erfahrung definieren Sie auf der Basis von Kundenerwartungen Anforderungen im Rahmen von Softwareentwicklungsprojekten.Um die Leistungsfähigkeit von Geschäftsprozessen nachhaltig zu verbessern, generieren Sie in verantwortlicher Position innovative Lösungen. In dieser Rolle sind Sie für die Analyse der Prozesse und Anforderungen, die Entwicklung von Fach-

Software Tester (m/w)

Berlin, Dresden, Görlitz, Leipzig, München IHRE AUFGABESie stellen gemeinsam mit Ihren Kollegen die hohe Qualität von Software sicher. Dabei unterstützen Sie uns und unsere Kunden im Softwareentwicklungsprozess und sorgen mit Ihrem Wissen für die kontinuierliche Verbesserung von IT-Systemen. Sie beteiligen sich direkt an operativen Aufgaben des Qualitätsmanagements.Dabei analysieren Sie Anforderungsdokumente und Systembeschreibungen zur Identifikation von