BG16RFOP002-2.088 „Адаптиране на дейността на МСП в контекста на COVID-19“

Информация за условията на програма за безвъзмездна помощ, за която се очаква отваряне за проектни предложения съвсем скоро

Ще може да се кандидатства за финансиране на 70% от

 

Дейности за адаптиране на процесите и организацията на работа в МСП, свързани със създаване на здравословни и безопасни условия на труд в условията на COVID-19.

 

Като

Разходи за ДМА, ДНА, СМР, материали и консумативи, свързани с:

 

1) Осигуряване на колективни средства за защита;  

ВАЖНО: За целите на настоящата процедура под колективни средства за защита се има предвид средства, които се ползват за повече от един служител и имат за цел превенция/предпазване от разпространението на COVID-19 като термометри, термокамери,  пречистватели за въздух и др. подобни.

2) Оборудване за хигиенизиране и дезинфекция, вкл. поставяне на автоматични диспенсери; 

3) Реорганизация и адаптиране на работните процеси чрез:

  • Осигуряване физическа изолация/безопасна дистанция на работното място – поставяне на прегради, препозициониране на производствените машини и оборудване с цел осигуряване на безопасно отстояние между работниците, опериращи с тях и др. под.;
  • Обособяване на отделни потоци на движение, вкл. нови вход/изход и осигуряване на безконтактно преминаване между отделните помещения чрез монтиране на автоматични врати/ осигуряване на автоматично осветление;
  • Климатизация и вентилация, която да минимизира риска от циркулация на вируса – монтиране на нови системи за вентилация и климатизация (ако няма такива), поставяне на нови или допълнителни филтри на съществуващи системи за вентилация и климатизация; въвеждане на система за наблюдение на качеството на въздуха на закрито чрез безжична сензорна мрежа (WSN) с уеб интерфейс и др. под.;

ВАЖНО: Включването на разходи за нови системи за вентилация и климатизация е допустимо единствено в случаите, когато същите притежават функционалност за подобряване качеството на въздуха от гледна точка минимизиране риска от циркулация на вируса. Посочената функционалност следва задължително да фигурира в изискванията към оферентите, зададени в рамките на техническата спецификация или образеца на КСС.

  • Осигуряване на условия за работа от разстояние чрез – хардуер/софтуер за отдалечен достъп; софтуер за отчитане на дистанционна работа.

ВАЖНО: При въвеждането на ИКТ системи и приложения следва да бъдат спазени всички авторски права и приложими лицензи.

Задължителен краен резултат от въвеждането на ИКТ системи и приложения е получаването на:

– лиценз/друг документ, удостоверяващ право на собственост/право на ползване за ИКТ система/модул;

– протокол, от който да е видно, че ИКТ системата/модула и приложенията са въведени;

– технически паспорт/друг еквивалентен документ.

ВАЖНО: Всички разходи, предвидени по проекта, следва да са пряко свързани с допустимата дейност, посочена в Условията и да са необходими за постигане на целта на процедурата. В случай че даден разход не е обоснован или не попада в обхвата на допустимите разходи, Оценителната комисия има право да извърши корекции в бюджета на проекта.

Заявените за придобиване по проекта дълготрайни активи следва да са съобразени със стойностния праг за същественост, определен в чл. 50 и чл. 51 от ЗКПО (700 лв.), или със счетоводната политика на кандидата.

ВАЖНО: Направените инвестиции по проекта (ДМА, ДНА и СМР) следва да бъдат бъдат поддържани в предприятието за срок от минимум три години от окончателното плащане.

Допустимо е придобиването на дълготрайните активи (ДМА и ДНА) чрез договор за краткосрочен финансов лизинг, в който се съдържа задължението бенефициентът да закупи актива след изтичането на договора за лизинг, но не по-късно от крайния срок на изпълнение на проекта. Придобиването чрез финансов лизинг е допустимо при спазване на условията на чл. 18, ал. 1 и 3 от ПМС № 189/2016. Бенефициентът може да придобие собствеността върху даден актив или чрез договор за финансов лизинг или чрез договор за покупка.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект Максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект в зависимост от  категорията на предприятието-кандидат
Микро предприятия: 3 000 лв. Микро предприятия: 15 000 лева
Малки предприятия: 10 000 лв. Малки предприятия: 30 000 лева
Средни предприятия: 25 000 лв. Средни предприятия: 75 000 лева

(Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по процедурата, може да бъде в максимален размер на 10 % от нетните приходи от продажби в случай на микро предприятие, 5 % от нетните приходи от продажби в случай на малко предприятие и 2,5 % от нетните приходи от продажби в случай на средно предприятие.)

 

В случай на интерес не се колебайте да се свържете с нас за съдействие.