BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Информация за условията на програма за безвъзмездна помощ, за която се очаква отваряне за проектни предложения съвсем скоро

Размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект
50 000 лева

ВАЖНО:  Безвъзмездната финансова помощ, за която се кандидатства по процедурата, заедно с договорената по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК, не следва да надвишава 50 000 лева. В тази връзка, ще се извършва служебна проверка относно обстоятелството, дали кандидатстващите предприятия са получили финансиране по други процедури за осигуряване на оборотен капитал, финансирани със средства по ОПИК (бенефициентите по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ и крайни ползватели на помощта по процедури BG16RFOP002-2.079  „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС)“ и BG16RFOP002-2.080 „Подкрепа за МСП от туристическия сектор за преодоляване на икономическите последствия от COVID-19 чрез прилагане на схема за подпомагане от Министерството на туризма (МТ)“.

Допустими кандидати:
Критерии за допустимост на кандидатите

1) Допустими са само кандидати, които са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите.

 

Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата за подбор на проекти поради липсата на самостоятелна правосубектност.

2) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност;

ВАЖНО: Във връзка с изискването кандидатите да са извършвали стопанска дейност през 2018 и 2019 г., в случай че кандидат е подал Декларация за предприятие с приходи и разходи под 500 лева или без дейност за 2018 г. и/или 2019 г. към НСИ, същият ще се счита за недопустим по процедурата.

3) Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия и Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36).

Кандидатите са длъжни да удостоверят, че попадат в категорията малко предприятие като попълнят и представят към проектните предложения Декларация за обстоятелствата по чл. 3 и чл. 4 от ЗМСП (Приложение 1). Преди сключване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Управляващият орган ще извършва проверка относно категорията предприятие на одобрените кандидати.

4) Кандидатите следва да са реализирали оборот[1] за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв.

5) Кандидати могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че не са недопустими кандидати съобразно демаркационната линия с други планове и програми, финансирани със средства на ЕС.

6) Кандидати, които са регистрирали общо за три, избрани от тях месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване,  средноаритметичен спад от поне 20%  спрямо средноаритметичния оборот за същите три месеци за 2019 г.

Кандидатът следва да избере три календарни месеца в периода от 01.02.2020г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване и да ги посочи в Декларацията за финансовите данни (Приложение 2), като не е задължително месеците да са последователни и/или във всеки един от месеците да е регистриран спад от поне 20%.

ВАЖНО: По отношение на кандидатите, регистрирани по ЗДДС, източник относно спада в оборота е Справката-декларация за ДДС, подавана към НАП [Раздел А, клетка 01 минус клетка 12 плюс клетка 17 плюс клетка 18 плюс клетка 19] за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г. Кандидатите нямат ангажимент да представят посочените Справки-декларации за ДДС като информацията от тях ще бъде набавяна по служебен път.

Допълнително с цел изчерпателност на изчисленията кандидатите ще следва да представят Пояснителна информация[2] към Справката-декларация за ДДС в случаите, когато имат включени в клетка 11 от Справката-декларация за ДДС данъчна основа при отложено начисляване на ДДС при внос, както и когато в клетка 19 имат включени данъчни основи на осъществени от предприятието освободени вътреобщностни придобивания.

По отношение на кандидати, които осъществяват икономическа дейност, която е освободена от регистрация по ЗДДС, източник относно спада в оборота е оборотна ведомост за избраните три месеца от 2020 г. и съответстващите им за 2019 г, от които да е виден оборотът на предприятието от икономическата дейност/и, освободена/и от регистрация по ЗДДС.

Оценителната комисия може да изиска и друга пояснителна информация или документи с цел установяване размера на оборота за даден месец.

Критерии за недопустимост на кандидатите:

1) Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове не могат да участват и безвъзмездна финансова помощ не се предоставя на лица, за които са налице обстоятелства за отстраняване от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка съгласно чл. 54 от Закона за обществени поръчки. Потенциалните кандидати не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че:

 1. a) са обявени в несъстоятелност;

б) са в производство по несъстоятелност;

в) са в процедура по ликвидация;

г) са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;

д) са преустановили дейността си;

е) се намират в подобно положение, произтичащо от сходна на горепосочените процедури, съгласно законодателството на държавата, в която са установени;

ж) е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301-305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен;

з) са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието;

и) са сключили споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;

й) е доказано, че са виновни за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

к) имат задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на УО и на кандидата, или аналогични задължения, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган или размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година или повече от 50 000 лв.;

л) са изпаднали в неизпълнение на разпореждане на Европейската комисия за възстановяване на предоставената им неправомерна и несъвместима държавна помощ;

м) лицата, които представляват кандидата са правили опит да:

 1. i) повлияят на вземането на решение от страна на УО, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или
 2. ii) получат информация, която може да им даде неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

н) лицата, които представляват кандидата са осъждани с влязла в сила присъда за:

 1. i) престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
 2. ii) престъпление, аналогично на тези по горната хипотеза, в друга държава членка или трета страна;
 3. o) за лицата, които представляват кандидата е налице конфликт на интереси във връзка с процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, който не може да бъде отстранен;

п) е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществени поръчки (ЗОП);

р) е установено, че:

 1. i) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
 2. ii) не са предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

ВАЖНО: Посочените в т. 1) обстоятелства се декларират от кандидатите в Декларация, че кандидатът е запознат с Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение (Приложение 3), а по отношение на одобрените кандидати, преди сключване на административния договор за безвъзмездна помощ, ще се извършват служебни проверки.

 2) С оглед избягване на припокриването на интервенциите между Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са:

 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в обхвата на Приложение I към Договора за създаване на европейската общност (Приложение 7);
 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности за преработка и/или маркетинг на горски продукти[3];

ВАЖНО: С оглед на горното ограничение и във връзка с раздел С 16 „Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене“ от КИД-2008 (Приложение 8) следва да се има предвид, че производството на дърва за горене, изделия от корк, слама и материали за плетене, както и производството на пелети (които са част от код С16.29) са недопустими за подкрепа с изключение на производството на пелети от дървесни отпадъци, получени от индустриалната преработка на дървесина (също част от код С16.29). Недопустим за подкрепа е и код на икономическа дейност С16.10 „Разкрояване, рендосване и импрегниране на дървен материал“, с изключение на производството на несглобени дървени паркетни дъски.

 • предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, която съгласно КИД 2008 (Приложение 8) попада в Сектор С – код на икономическа дейност 10 „Производство на хранителни продукти” и код 11 „Производство на напитки”, както следва:

– 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;

– 10.2. „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;

– 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;

– 10.4. „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;

– 10.5. „Производство на мляко и млечни продукти”;

– 10.6. „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;

– 10.81. „Производство на захар”;

– 10.83. „Преработка на кафе и чай”;

– 10.84. „Производство на хранителни подправки и овкусители“;

– 10.91. „Производство на готови храни за животни”;

– 11.02. „Производство на вина от грозде”;

– 11.03. „Производство на други ферментирали напитки”;

– 11.06. „Производство на малц”.

3) Подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност в сектор рибарство и аквакултури, уредени с Регламент  (ЕС) № 1379/2013;

4) Подкрепа по настоящата процедура за подбор на проекти не могат да получават кандидати, които са предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща във финансовия сектор (сектор К „Финансови и застрахователни дейности“ съгласно КИД-2008), както и такива, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, попадаща в раздел 92 „Организиране на хазартни игри“ съгласно КИД-2008.

 ВАЖНО: Когато кандидатът упражнява едновременно дейност в neдопустими сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, безвъзмездната помощ се предоставя само за дейностите в допустимите сектори като кандидатът (бенефициентът) следва да води отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездната помощ, предоставена по настоящата процедура. При предприятия, които осъществяват икономическа дейност, свързана с търговия на селскостопански продукти, помощта не следва да бъде свързана със задължението да бъде прехвърлена частично или изцяло на първичните производи­тели и размерът на помощта не е определен въз основа на цените или количествата на продукти, изкупувани от първичните производители или предлагани на пазара от съответните предприятия.

 ВАЖНО: По настоящата процедура кандидатите могат да заявяват подкрепа само за основната си икономическа дейност. Кодът на основна икономическа дейност ще се проверява въз основа на данни за 2019 г. Източник на проверка относно кода на основна икономическа дейност е посоченото от кандидатите във Формуляра за кандидатстване (т. 1 „Данни за кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“) и служебни проверки от НСИ /Мониторстат.

В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ/ Мониторстат кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019 г. е недопустим, проектното предложение се отхвърля. В случай че след проверката се установи, че съгласно данните от НСИ/Мониторстат за 2019 г. кодът на основна икономическа дейност на кандидата е допустим, но е попълнен погрешно във Формуляра за кандидатстване, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция в т. 2 „Данни на кандидата“, поле „Код на организацията по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. В случай че кодът на основна икономическа дейност на кандидата за 2019 г., не може да бъде определен въз основа на представените в НСИ данни, проверката ще се осъществява въз основа на данни за 2018 г. В случай че кодът на основна икономическа дейност на кандидата и за 2018 г., не може да бъде определен въз основа на представените в НСИ данни, проектното предложение се отхвърля.

 5) Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, за които е установено с влязъл в сила административен акт наличието на недължимо платени и/или надплатени суми, както и неправомерно получени и/или неправомерно усвоени средства по проекти, финансирани от предприсъединителните финансови инструменти, оперативните програми, Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарството, Инструмента Шенген и Преходния финансов инструмент, включително от свързаното с тях национално съфинансиране.

6) Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономическа дейност, свързана с производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия съгласно  чл. 3, ал.3 на Регламент (ЕС) № 1301/2013.

На база посоченото недопустими са предприятия, заявяващи подкрепа за икономически дейности съгласно КИД-2008, попадащи в раздел С 12 „Производство на тютюневи изделия“, код на икономическа дейност 46.35 „Търговия на едро с тютюневи изделия“ и 47.26 „Търговия на дребно с тютюневи изделия“. Недопустими са и предприятия, заявяващи подкрепа за кодове на икономическа дейност 46.17 „Търговско посредничество с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 46.21 „Търговия на едро със зърно, семена, фуражи и необработен тютюн“, 46.39 „Неспециализирана търговия на едро с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, 47.11 „Търговия на дребно в неспециализирани магазини предимно с хранителни стоки, напитки и тютюневи изделия“, в случай че в рамките на тези дейности предприятията осъществяват търговия на тютюн/тютюневи изделия.

[1] Съгласно посоченото в Годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО (част V, шифър 0100 „Общо приходи“) или при еднолични търговци в Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ (Приложение 2, Част III, шифър 2-3001 „Общо приходи“)

[2] Съгласно посоченото в буква ж) от т. 24 на настоящите Условия за кандидатстване

[3] Съгласно определението за горски продукт, дадено в Приложение 10. За да се прецени дали е спазено или не изискването, водещ ще е финалният продукт, който ще се изработва в резултат на инвестициите по проекта, а не междинните операции, които този производствен процес може да включва.

Дейности, допустими за финансиране:
 Допустими дейности:

Дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19.

Недопустими дейности:

Дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 01.02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени.

Допустими разходи:

Допустимите разходи следва да са извършени законосъобразно и не трябва да противоречат на правилата, описани в Регламент (ЕС) № 1301/2013 на Европейския парламент и Съвета, Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, „Временна рамка за мерки за държавна помощ в подкрепа на икономиката в условията на сегашния епидемичен взрив от COVID-19“ от 19.03.2020 г., както и всички други законови и подзаконови нормативни актове от приложимото право на Европейския съюз и българското законодателство и настоящите Условия за кандидатстване.

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

1/ Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал са под формата на еднократна сума в размер на 50 000 лв. и следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите (суровини, материали и консумативи; външни услуги (вкл. режийни разходи);  персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходи за осигурителни и здравни вноски за сметка на работодателя), чиято стойност се калкулира в стойността на произведената продукция/предоставяната услуга.

Недопустими разходи:

Недопустими по процедурата са следните видове разходи:

 • разходи за дейности, които са започнати и физически завършени или изцяло осъществени преди 02.2020 г., независимо дали всички свързани плащания са извършени;
 • разходи за придобиване на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • разходи за краткотрайни активи, извън посочените в т.14.2;
 • разходи за стоки, предназначени за продажба;
 • разходи за възстановим ДДС;
 • разходи за данъци и такси;
 • разходи, финансирани с публични средства;
 • разходи за възстановяване на подкрепа, получена от финансови инструменти, финансирани с публични средства;
 • разходи за изплащане на кредити, лихви по кредити, банкови такси;
 • разходи за лизингови вноски;
 • разходи за персонал при кандидати, които са получили публично финансиране[1] за персонал (независимо дали финансирането е за част от или за целия персонал на предприятието) през периода на допустимост на разходите (след 01.02.2020 г. и до крайната дата на изпълнение на проекта);
 • разходи за суровини втора употреба, материали втора употреба и консумативи втора употреба;
 • разходи за производството, обработката и продажбата на тютюн и тютюневи изделия;
 • разходи за подготовка на проектно предложение, управление и изпълнение на проекта;
 • разходите, посочени за недопустими съгласно ПМС № 189/2016 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • разходи, които не попадат в обхвата на допустимите разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 съгласно настоящите Условия;
 • разходи за дейности, попадащи в обхвата на недопустимите сектори, посочени в т. 11.2, подт. 2), 3) и 4) от настоящите Условия.

[1] В рамките на схеми за изплащане на компенсации за запазване на заетостта (съгласно ПМС № 55/30.03.2020 г., ПМС № 151/03.07.2020 г. и др.), схема за заетост по чл.51, ал.1 от ЗНЗ, операции на ОПРЧР за изплащане на компенсации за запазване на заетостта, както и за подкрепа наемането на безработни и неактивни лица и др.

 

За допълнителна информация: Д-р Наалян Генджева, Тел: 0879821052