Консултантски услуги по финансиращи програми и европейски фондове

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

Програмен период 2021 – 2027

Региони в растеж

За повече информация тук


 

Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

За повече информация тук


 

Програма „Човешки ресурси“ 2021-2027

За повече информация тук


 

Национален план за възстановяване и устойчивост

За повече информация тук


 

Програма „Хоризонт ЕВРОПА“

За повече информация тук


 

„Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

За повече информация тук


 

Програма „Наука и образование“

За повече информация тук


 

Програма „Аквакултури“

За повече информация тук


 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

За повече информация тук


 

ОКОЛНА СРЕДА 2021-2027

За повече информация тук


 

„Фонд на фондовете“

За повече информация тук


 

Програма „Регионално развитие“

За повече информация тук


 

Програма „Транспорт“

За повече информация тук