„Фонд на фондовете“

„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (ФМФИБ) изпълнява функциите на Фонд на фондовете (ФнФ) – разпределя целево публични средства от европейски програми и национално съфинансиране чрез специализирани схеми за финансиране (финансови инструменти).