Програма „Човешки ресурси“ 2021-2027

Основната цел на ПРЧР е да достигне до близо 850 000 души в България чрез изпълнение на четири основни направления – развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, подкрепа за социално включване, подпомагане на младежката заетост и социални иновации.