ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА” 2021-2027

1. Цел на финансирането:

Процедурата цели да насърчи инвестициите за подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите, и по този начин да допринесе за повишаване на тяхната конкурентоспособност и засилване на пазарното им присъствие.

2. Кой може да кандидатства?

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2021 г.
 • Микро или малки предприятия по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП).
 • Да имат средносписъчен брой на персонала за 2023 г., който е ≥ 1 заети лица.
 • Да отговарят на едно от следните изисквания:
 1. Да са семейно предприятие през последните 3 (три) календарни години към датата на обявяване на процедурата, в което:
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице участва официално в управлението на предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка ИЛИ
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което лицата, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, участва официално в управлението на предприятието ИЛИ
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от физическото лице, създало предприятието или придобило капитала (собствеността) му И минимум едно друго (различно) физическо лице е назначено на трудов договор в предприятието, като между двете лица съществува роднинска връзка ИЛИ
 • повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието се притежава от две или повече физически лица, създали предприятието или придобили капитала (собствеността) му, като между тях съществува роднинска връзка И минимум едно от тези лица или минимум едно друго (различно) физическо лице, с което всички лица, притежаващи повече от половината от капитала (собствеността) на предприятието имат роднинска връзка, е назначено на трудов договор в предприятието.
 • Не се считат за „семейни” тези предприятия, в които повече от половината от капитала (собствеността) се притежава от друго/и юридическо/и лице/а и/или едноличен търговец, И/ИЛИ в чието управление официално участва/т друго/и юридическо/и лице/а, и/или едноличен/ни търговец/и.

ИЛИ

 1. Да са предприятия с основна икономическа дейност (четиризначен цифров код съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г.) в областта на творческите индустрии, както следва:
 • 18.11 – Печатане на вестници
 • 18.12 – Печатане на други издания и печатни продукти
 • 18.13 – Предпечатна подготовка
 • 18.14 – Подвързване и подобни дейности, свързани с печатането
 • 18.20 – Възпроизвеждане на записани носители
 • 58.11 – Издаване на книги
 • 58.12 – Издаване на указатели, справочници и адресни списъци
 • 58.13 – Издаване на вестници
 • 58.14 – Издаване на списания и други периодични издания
 • 58.19 – Друга издателска дейност
 • 58.21 – Издаване на компютърни игри
 • 58.29 – Издаване на други програмни продукти
 • 59.11 – Производство на филми и телевизионни предавания
 • 59.12 – Технически дейности, свързани с производство на филми и телевизионни предавания (постпродукция)
 • 59.13 – Разпространение на филми и телевизионни предавания
 • 59.14 – Прожектиране на филми
 • 59.20 – Звукозаписване и издаване на музика
 • 60.10 – Създаване и излъчване на радиопрограми
 • 60.20 – Създаване и излъчване на телевизионни програми
 • 71.11 – Архитектурни дейности
 • 73.11 – Дейност на рекламни агенции
 • 74.10 – Специализирани дейности в областта на дизайна
 • 74.20 – Дейности в областта на фотографията
 • 74.30 – Преводаческа дейност
 • 85.52 – Неформално обучение в областта на културата
 • 90.01 – Изпълнителско изкуство
 • 90.02 – Спомагателни дейности, свързани с изпълнителско изкуство
 • 90.03 – Творческа дейност в областта на литературата и изкуствата
 • 90.04 – Експлоатация на зали за представления
 • 91.01 – Дейност на библиотеки и архиви
 • 91.02 – Дейност на музеи
 • 91.03 – Опазване и стопанисване на културно-исторически паметници и места

3. Да са предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите, чиито собственик/ци е/са вписан/и със същата дейност в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара.

 • Да са реализирали нетни приходи от продажби ОБЩО за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. финансови години в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятиетоМинимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.Максимален размер на нетните приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.
Микропредприятие≥ 30 000 лева≤ 1 800 000
Малко предприятие≥ 75 000 лева≤ 7 200 000

ВАЖНО: При определяне на нетните приходи от продажби общо за 2021 г., 2022 г. и 2023 г. ще се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите на кандидата за всяка от трите посочени години, без да се отчитат данните на негови свързани предприятия и/или предприятия-партньори (ако има такива), послужили за определяне на категорията (статуса) на предприятието съгласно ЗМСП.

 • Да са заявили подкрепа само за основната си икономическа дейност съгласно КИД-2008 въз основа на данни за 2023 г.  – приложимо за семейните предприятия съгласно подт. 1) и за предприятията с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии съгласно подт. 2), по-горе ИЛИ
 • Да са заявили подкрепа за дейност съгласно Списъка на занаятите – Приложение № 1 към Закона за занаятите, с която собственикът/ците на предприятието е/са вписан/и в Националния регистър на занаятчиите, поддържан от Национална занаятчийска камара  – приложимо за предприятията, отговарящи на изискването по подт. 3) по-горе.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

Не са допустими предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ попадат  в сектор С – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители”;
 • 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите, които са целева група за подкрепа по Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.

3. За какви дейности може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са проектни предложения, включващи следните дейности:

Дейност 1. Подобряване на производствения капацитет на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (задължителна дейност). В рамките на Дейност 1 е допустимо придобиването на машини, съоръжения, инструменти, оборудване за производствения процес, както и специализиран софтуер, осигуряващи подобряване на производствения капацитет на предприятието.

Дейност 2. Подобряване на пазарното представяне на семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност). В рамките на Дейност 2 е допустимо само създаването на нов онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността на предприятието, за която е заявена подкрепа по процедурата.

Дейност 3. Подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в семейните предприятия и предприятията от творческите индустрии и занаятите (незадължителна дейност). В рамките на Дейност 3 е допустимо въвеждането на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието:

 • 3.1. Система за управление на ресурсите (ERP система);
 • 3.2. Система за управление на взаимоотношенията с клиенти (CRM система);
 • 3.3. Система/модул за управление на веригата за доставки;
 • 3.4. Система/модул за управление на складовото стопанство (WMS система/модул);
 • 3.5. Система/модул за управление на производството (MOM/MES система/модул);
 • 3.6. Система за бизнес анализи (Business Intelligence система).

Дейност 4. Консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата (незадължителна дейност).

ВАЖНО: Проектните предложения трябва задължително да включват Дейност 1Дейности 2, 3 и 4 не са задължителни и могат да бъдат включени в проектните предложения в допълнение на Дейност 1, по преценка на кандидатите.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

Допустими по процедурата са следните видове разходи:

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), представляващи машини, съоръжения, оборудване за производствения процес/ процеса на предоставяне на услуги, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на инструменти и оборудване за производствения процес/процеса на предоставяне на услуги под стойностния праг на същественост за ДМА, които осигуряват подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер, осигуряващ подобряване на производствения капацитет на предприятието.
 • Разходи за създаване на онлайн магазин за продуктите/услугите от дейността, за която е заявена подкрепа – до 10 000 лв.
 • Разходи за въвеждане на следните ИКТ системи/модули за подобряване на управленските, производствените и логистичните процеси в предприятието – до 15 000 лв.
 • Разходи за консултантски услуги за подготовка на проектното предложение по процедурата – до 3 000 лв.

ВАЖНО: Общите допустими разходи (безвъзмездна финансова помощ и собствено съфинансиране на кандидата) за създаване на онлайн магазин не трябва да надвишават 10 000 лв.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Минималният и максимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по индивидуалните проекти е както следва:

Минимален размер на помощтаМаксимален размер на помощта
15 000 лева150 000 лева

Допълнително, максималният размер на безвъзмездната финансова помощ по индивидуалните проекти НЕ следва да надвишава:

 • за микро предприятия: 100% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г.
 • за малки предприятия: 60% от средногодишните нетни приходи от продажби на предприятието – кандидат за тригодишния период 2021 г., 2022 г. и 2023 г.

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездната финансова помощ по проектите, е както следва:

Категория на предприятиетоМаксимален интензитет на помощта
Семейни предприятия и предприятия с основна икономическа дейност в областта на творческите индустрии75%
Предприятия, осъществяващи дейност, включена в Списъка на занаятите съгласно Приложение № 1 към Закона за занаятите85%

6. Какъв е срокът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

7. Какъв е общият размер на средствата по процедурата?

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедура BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите” е 117 514 155 лв. Общият бюджет е разпределен както следва:

Категория регионОбщ размер на безвъзмездната финансова помощСредства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)Национално съфинансиране
Регион в преход13 970 214,30 лв.9 779 150,00 лв.4 191 064,30 лв.
По-слабо развити региони103 543 940,70 лв.88 012 349,60 лв.15 531 591,10 лв.
Общо117 514 155,00 лв.97 791 499,60 лв.19 722 655,40 лв.

Предвидено е и следното допълнително разпределение на бюджета по групи предприятия:

Групи предприятияОбщ размер на безвъзмездната финансова помощСредства от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)Национално съфинансиране
Семейни предприятия и предприятия от творческите индустрии111 514 155,00 лв.92 798 492,61 лв.18 715 662,39 лв.
Предприятия, осъществяващи занаятчийски дейности6 000 000,00 лв.4 993 006,99 лв.1 006 993,01 лв.
Общо117 514 155,00 лв.97 791 499,60 лв.19 722 655,40 лв.

ВАЖНО: Кандидатите по процедурата е допустимо да планират и заявят САМО едно място на изпълнение на проекта. В случай че изискването не е спазено, проектното предложение ще бъде отхвърлено.

Краен срок: 16.09.2024 г. 16:30 ч.