Политика за защита на личните данни

Обща информация

От 25 май 2018 г. е в сила нов регламент за защита на личните данни (GDPR), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цели да гарантира защитата на личните данни на физическите лица във всички държави-членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка и защита.

В качеството си на администратор на лични данни Персонал България ЕООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира и обработва лични данни на физически лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на продукти и услуги, и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Информация относно дружеството, което обработва данните Ви

Наименование: Персонал България ЕООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202199139
Адрес на управление: 1000 София, бул. “Витоша” № 29
Адрес за кореспонденция: 1000 София, бул. “Витоша” № 29
E-mail: info@personalbulgaria.eu
Website: www.personalbulgaria.eu
Телефон: 00359 879 821052
Удостоверение за регистрация за посредническа дейност: №2644 от 26.10.2018г. 
Удостоверение за администратор на лични данни: № 431490

Информация относно компетентния надзорен орган за защита на личните данни

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 02 915 3 518
Интернет страница: www.cpdp.bg

Какво е „Политика за поверителност на личните данни на Персонал България ЕООД“?

Политиката за поверителност на личните данни има за цел да Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на Персонал България ЕООД, включително:

 • Какви лични данни събираме за Вас?
 • Каква е целта на тяхното събиране?
 • За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
 • С кого споделяме Вашите лични данни?
 • Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност на личните данни?
 • Какви видове „бисквитки“ използваме и с каква цел?
 • Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
 • Какъв е обхватът на нашата Политика за поверителност на личните данни?

С тази Политика за поверителност на личните данни, Персонал България ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закони или други нормативен актове на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Лични данни е всяка информация или данни, които могат пряко или непряко да идентифицират физическото лице. Пример за непряко идентифициране е номерът на мобилния Ви телефон. Пример за пряко идентифициране е уникален идентификатор като ЕГН, име, презиме и фамилия, клиентски код и др.

Какви лични данни събира Персонал България ЕООД за Вас?

 • Име, презиме и фамилия;
 • Телефонен номер;
 • Електронна поща;
 • Адрес;
 • Единен граждански номер;
 • Номер на лична карта или на друг документ за самоличност;
 • Дата на издаване на лична карта или на друг документ за самоличност;
 • Данни за банкова сметка /ако е необходимо/;
 • Пол /когато това се изисква от партньори на съответната услуга – например работодатели/;
 • Здравен статус /когато това се изисква от партньори на съответната услуга – например работодатели/;
 • Бисквитки (cookies) за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

На какво основание Персонал България ЕООД събира, обработва и съхранява Вашите лични данни?

Персонал България ЕООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с използването на уебсайта personalbulgaria.eu, както и във връзка със сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR), и по-конкретно въз основа на следното основание:

 • Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
 • Изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;
 • Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Администратора;
 • За целите на легитимните интереси на Администратора или на трета страна.

Какви са целите на събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни?

(1) Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уебсайта personalbulgaria.eu и сключване на договор с дружеството, включително за следните цели:

 • индивидуализация на страна по договора;
 • счетоводни цели;
 • статистически цели;
  защита на информационната сигурност;
 • обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
 • изпращане на информационни съобщения за нови продукти или услуги при регистрация за получаване на електронен информационен бюлетин;
 • участие в събития и обучителни семинари, организирани от дружеството и неговите партньори;
 • участие в провеждане на игри, томболи, рекламни кампании.
 • За отговори на Ваши запитвания, мнения и препоръки;
 • Изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

(2) Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Как Персонал България ЕООД събира и обработва Вашите лични данни?

За да Ви предостави продукти или услуги, Персонал България ЕООД събира предоставените от Вас лични данни по следните начини:

 • чрез попълване от Ваша страна на форма за регистрация на уеб страницата на Персонал България ЕООД;
 • чрез попълване на формуляри, договори и декларации, които са Ви предоставeни от служители или представители на Персонал България ЕООД. Формулярите се предоставят и попълват в свободна форма, предоставена Ви на хартиен или електронен носител. Договорите и декларациите се предоставят от служители или представители на Персонал България ЕООД в бланкетна форма;
 • при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен или електронен носител;
 • чрез обработване на информация за Вашите посещения на уеб страницата на Персонал България ЕООД;
 • чрез обработка на информация за IP-адреси, биксвитки (cookies), операционна система, тип браузър и др.
 • Персонал България ЕООД събира личните Ви данните чрез следните средства: имейл; телефон; на място в офис на Персонал България ЕООД, в офиса на друг наш партньор;
 • При обработката на Вашите лични данни Персонал България ЕООД спазва следните принципи, залегнати в Член 5 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА, от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), а именно:
 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
  ограничение до целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Персонал България ЕООД не събира и не обработва лични данни, които:

 • разкриват етнически произход;
 • разкриват расова принадлежност;
 • разкриват политически, религиозни или философски убеждения или членство в 
 • различни организации;
 • разкриват генетични и биометрични данни;
 • разкриват данни за сексуален живот или сексуална ориентация.

Персонал България ЕООД събира личните данни от лицата, за които се отнасят. Персонал България ЕООД не извършва автоматизирано вземане на решения за лични данни. Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години, освен с изричното съгласие на техните родители или законни представители.

Колко време Персонал България ЕООД съхранява Вашите лични данни?

В зависимост от основанието, на което събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни, срокът на съхранение е различен.

(1) Персонал България ЕООД съхранява Вашите лични данни в законоустановения срок или до оттегляне на съгласието за обработване. След успешното приключване, Администраторът полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне или да ги анонимизира (т.е. да ги приведе във вид, който не разкрива вашата личност).

(2) Персонал България ЕООД съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка със сключени договори, за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на Персонал България ЕООД при съдебни или административни спорове с потребители на уебсайта, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

(3) Персонал България ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Персонал България ЕООД или друго.

(4) След изтичането на сроковете, вписани в нормативните актове и в съответните закони в Република България, и в случай че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава.

(5) Персонал България ЕООД съхранява личните данни на законните представители на търговските си партньори за срока на изпълнение на договора, за спазване на легитимните интереси и законови задължения на Персонал България ЕООД, като този срок може да надхвърля срока на сключения договор. 

На кого може да предаваме Вашите лични данни?

Персонал България ЕООД се задължава да НЕ предоставя Вашите лични данни на трети лица без Вашето изрично изразено съгласие, освен когато това е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

(1) Персонал България ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване, с които сте се съгласили, при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR).

(2) Персонал България ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Има ли други случаи, в които може да предадем Вашите лични данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

 • По искане на физическото лице, предоставило данните, обект на защитата на лични данни;
 • По искане на компетентни органи, съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз.

Във всички горепосочени случаи, лицата, на които предоставяме Вашите лични данни, са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните данни, спазвайки изискванията на европейското законодателство.

Профилиране на потребителя – употреба на „бисквитки”

Сайтът на Персонал България ЕООД използва „бисквитки”.

„Бисквитките“ представляват малки текстови файлове, които се записват на Вашия компютър, когато посещавате уеб страницата на Персонал България ЕООД. В случай че имате достъп до тази уеб страница в друг момент, браузърът Ви изпраща обратно съдържанието на „бисквитките“ на съответния предложител и по този начин позволява повторното идентифициране на терминалното устройство. Четенето на „бисквитките“ ни позволява да проектираме нашата уеб страница оптимално за Вас и Ви улеснява при използването й.

Политика за използване на „бисквитки”

Сайтът на Персонал България ЕООД използва „бисквитки”, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на „бисквити”

Видове „бисквитки”, които използва сайтът на Персонал България ЕООД

Задължителни „бисквитки”
Тези „бисквитки” са необходими за коректната работа на уеб сайта. Без тези „бисквитки”, някои услуги и/или функционалности няма да бъдат достъпни.

Аналитични „бисквитки”
Тези „бисквитки” са нужни за събиране на информация, за начини по който посетителите използват нашия уеб сайт. Цялата информация, събирана от тези „бисквитки”, не съдържа лични данни. Използва се за подобряване на уеб сайта.

Функционални „бисквитки”
Тези „бисквитки” са нужни за проследяване на изборите, които потребителят извършва на уеб сайта. По този начин Ви се предоставя по-точно, адекватно и персонализирано съдържание на уеб сайта

„Бисквитки” за прецизно показване на съдържание
Тези „бисквитки” съдържат информация за това как използвате уеб сайта и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация.

Настройките за „бисквитките”, които приемате от уеб страницата на Персонал България ЕООД, можете да направите в уеб браузъра, който използвате. Ограничаването на някои видове „бисквитки” може да доведе до некоректна или непълна работа на сайта, както и до невъзможност да използвате пълните му функционалности.

Какви права имате относно събирането, обработването и съхранението на Вашите лични данни?

 • Правото на достъп до личните данни, които Персонал България ЕООД обработва за Вас и да получите копие от тях;
 • Правото да искате от Персонал България ЕООД корекция, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на Вашите личните данни, като изпратите имейл до: info@personalbulgaria.eu;
 • Правото да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни в определените от закона и Регламента случаи;
 • Правото да искате заличаване, т.е. изтриване, на Вашите лични данни от Персонал България ЕООД, в случай че са налице условия за това;
 • Правото да възразите срещу обработването на Вашите лични данни за целите на директен маркетинг като използвате линка за „отписване“, който сме поместили във всеки имейл, изпратен до Вас, съдържащ рекламна информация за нашите продукти и услуги;
 • Правото да възразите срещу предоставянето на личните Ви данни на трети лица, като изпратите имейл до: info@personalbulgaria.eu;
 • Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие Вашите лични данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие, като изпратите имейл на info@personalbulgaria.eu;
 • Правото да отправите заявка за преносимост на Вашите личните данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
 • Правото да отправите жалба или молба за защита на правата Ви пред Комисия за защита на личните данни, в случай че са налице предпоставки за това.

Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на Вашите лични данни. Администраторът може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните, на място в офиса на Дружеството пред наш служител.

Какво означава всяко от изброените права?

Право на достъп до Вашите лични данни
Това право Ви дава възможност да получите информация относно данните, които идентифицират администратора и неговия представител, целите на обработването на личните данни, получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните, данни за задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им, както и информация за правото на достъп и правото на коригиране на събраните данни.

Данните не се предоставят, когато физическото лице, за което се отнасят, вече разполага с тях или в закон съществува изрична забрана за предоставянето им.

Право на заличаване, достъп, коригиране, блокиране
Право по всяко време да поискате от администратора да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД, както и право да поискате от администратора да уведоми третите лица, на които са били предоставени личните данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, което е извършено, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Право на възражение
Право на възражение пред администратора срещу обработването на личните данни на физическото лице при наличие на законово основание за това, както и срещу обработването и предоставянето на трети лица на Вашите лични данни за целите на директния маркетинг. Вие имате правото да бъдете уведомени преди Вашите лични данни да бъдат предоставени за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като имате право да възразите срещу такова предоставяне или използване.

Право на преносимост
Когато обработването на лични данни става по автоматичен начин, Вие имате правото да получавате отнасящите се до Вас лични данни, които сте предоставили на администратора, в структуриран, широкоизползван, пригоден за машинно четене и оперативно съвместим формат и да ги предавате на друг администратор.

Това право следва да се прилага, когато субектът на данни е предоставил личните данни въз основа на собственото си съгласие или обработването е необходимо поради договорно задължение. Правото не следва да се прилага, когато обработването се базира на правно основание, различно от съгласие или договор. Поради самото си естество, това право не следва да бъде упражнявано по отношение на администратори, обработващи данни в изпълнение на обществените си задължения. Ето защо това право не следва да се прилага, когато обработването на личните данни е необходимо за спазване на правно задължение, на което е подчинен администраторът, или за изпълнение на задача от обществен интерес, или при упражняване на официално правомощие, предоставено на администратора. Правото на субекта на данни да предава или получава отнасящи се до него лични данни не поражда задължение за администраторите да възприемат или поддържат технически съвместими системи за обработване. Когато в определен пакет от лични данни е засегнат повече от един субект на данни, правото личните данни да бъдат получавани следва да не засяга правата и свободите на други субекти на данни в съответствие с настоящия регламент.

Право да отправите жалба или молба до Комисия за защита на личните данни
В случай на нарушаване на Ваши правата, Вие имате право да сезирате Комисията за защита на личните данни в едногодишен срок от узнаване на нарушението, но не по-късно от пет години от извършването му. При нарушаване на правата Ви имате право да обжалвате действия и актове на администратора по съдебен ред или пред Върховния административен съд. Съдът не може да бъде сезиран, ако има висящо производство пред Комисията за същото нарушение или решение на КЗЛД относно същото нарушение е обжалвано и няма влязло в сила решение на съда.

Какъв е обхватът на Политиката за поверителност на личните данни на Персонал България ЕООД?
Политиката за поверителност на личните данни обхваща всички продукти и услуги, предлагани от Персонал България ЕООД. От тази политика се изключват продуктите и услугите с отделни декларации за поверителност, които не включват настоящата Политика за поверителност на личните данни.

Политиката за поверителност на личните данни не обхваща продукти и услуги, предлагани от други фирми или физически лица, включително продукти, услуги или уеб сайтове, които може да Ви бъдат показани в резултатите от търсене, уеб сайтове, които може да включват продукти и услуги на Персонал България ЕООД, или други уеб сайтове, към които има връзки към продукти и услуги на Персонал България ЕООД. Политиката не обхваща информационните практики на други фирми и организации, които рекламират продуктите и услугите на Персонал България ЕООД и, които може да използват „бисквитки“, пикселни маркери и други технологии за показване и предлагане на подходящи реклами.

Промени в Политиката за поверителност на личните данни на Персонал България ЕООД

За всички промени в тази Политика за поверителност на личните данни, декларираме, че ще Ви уведомим с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставения от Вас електронен адрес.

Така Ви предоставяме възможност да преустановите използването на някои или всички продукти и услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе. В допълнение, Персонал България ЕООД ще предприеме всички възможни мерки за осведомяване в случай на промени относно защитата на лични данни, като поставим съобщения в офисите и на уеб сайта на Персонал България ЕООД.

Тази Политика за поверителност на личните данни е приета от Персонал България ЕООД и е в сила от месец май 2018 година.