Консултантски услуги по устойчиво развитие и новите норми за отчетност

От 2024 г. Влизат в сила нови правила на ЕС, където големите компании (с над 250 служители и 40 милиона евро оборот) трябва да обявяват публично за начина по който работят и управляват социалните и екологични рискове. Ние сме готови да подпомогнем всяка една компания, която срещне трудности да изготви своята нефинансова отчетност, като предоставим знания, както и ресурси откъдето могат да се черпят подобни знания, за да се справят и сами.

Какви са новите правила?

Директивата относно отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта изменя Директивата относно оповестяването на нефинансова информация от 2014 г. С нея се въвеждат по-подробни изисквания за отчитане и се гарантира, че от големите предприятия се изисква да оповестяват информация по въпроси,свързани с устойчивостта, като например екологичните права, социалните права, правата на човека и управленските фактори.

С ДОПУ се въвежда също така изискване за заверяване на публикуваната във връзка с устойчивостта информация, както и за подобряване на достъпността на информацията, като се изисква нейното оповестяване в обособен раздел от доклада за дейността на предприятието.

Европейската консултативна група за финансова отчетност (EFRAG) ще отговаря за установяването на европейските стандарти въз основа на технически съвети от няколко европейски агенции.

Кой ще бъде обхванат от директивата?

Правилата на ЕС относно нефинансовата информация се прилагат за всички големи предприятия и всички предприятия, чиито ценни книжа са регистрирани на регулираните пазари. Тези предприятия носят също така отговорност за оценяването на информацията на равнището на своите дъщерни предприятия.

Правилата се прилагат и за МСП, които са регистрирани на регулираните пазари, като се вземат предвид техните особености. По време на преходен период ще е възможна дерогация (неучастие) за МСП, което означава, че те ще бъдат освободени от прилагането на директивата до 2028 г.

За неевропейските предприятия изискването за отчитане във връзка с устойчивостта се прилага за всички предприятия с нетен оборот над 150 милиона евро в ЕС, които имат поне едно дъщерно предприятие или клон в ЕС. Тези предприятия трябва да се отчитат за въздействието си във връзка с ЕСУ въпроси (т.е. екологични, социални и управленски), както са определени в настоящата директива.

Кой гарантира качеството на отчитането?

Отчитането трябва да бъде сертифицирано от акредитиран одитор или независим сертифициращ орган. За да се гарантира, че предприятията спазват правилата за отчитане, се предвижда одитор или независим сертифициращ орган да следи за това отчитането във връзка с устойчивостта да отговаря на приетите от Съюза стандарти за сертифициране.

Отчитането на неевропейските предприятия също трябва да бъде сертифицирано от европейски или от установен в трета държава одитор.

Кога се прилагат правилата?

Регламентът ще се прилага на три етапа:

  • на 1 януари 2024 г. за предприятията, спрямо които вече се прилага Директивата относно оповестяването на нефинансова информация;
  • на 1 януари 2025 г. за големите предприятия, спрямо които в момента не се прилага Директивата относно оповестяването на нефинансова информация;
  • на 1 януари 2026 г. за МСП, които са регистрирани на регулираните пазари, както и за малките и несложни кредитни институции и за каптивните застрахователни предприятия.