ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ВНЕДРЯВАНЕ НА ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

ОТ ПРОГРАМА „КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА“

1. Цел на финансирането:

Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските предприятия за повишаване на иновационната дейност чрез внедряване на иновации в тематичните области на ИСИС 2021-2027.

2. Кой може да кандидатства?

Допустими са само кандидати, които отговарят на следните критерии:

 • Търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или да са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство. Клонове на юридически лица, регистрирани в България, не могат да участват в процедурата чрез подбор на проектни предложения поради липсата на самостоятелна правосубектност.
 • Регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г.
 • Микро-, малки и средни предприятия (МСП) по смисъла на чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия (ЗМСП) или малки дружества със средна пазарна капитализация. Единствено микро-, малки и средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027.
 • Да са реализирали нетни приходи от продажби за 2022 финансова година в зависимост от категорията на предприятието-кандидат, както следва:
Категория на предприятиетоНетни приходи от продажби за 2022 г.
Микропредприятие≥ 100 000 лева
Малко предприятие≥ 300 000 лева
Средно предприятие≥ 1 000 000 лева
Малко дружество със средна пазарна капитализация≥ 2 000 000 лева

ВАЖНО! При определянето на нетните приходи от продажби за 2022 г. се вземат предвид само данните от индивидуалния Отчет за приходите и разходите за 2022 г. на предприятието-кандидат.

НЕДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

Не са допустими предприятия, кандидатстващи за финансиране на икономически дейности, които съгласно КИД-2008 на НСИ (Приложение 12) попадат в сектор С – раздел 10 „Производство на хранителни продукти” и раздел 11 „Производство на напитки”, както следва:

 • 10.1 „Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия”;
 • 10.2 „Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия”;
 • 10.3 „Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия”;
 • 10.4 „Производство на растителни и животински масла и мазнини”;
 • 10.5 „Производство на мляко и млечни продукти”;
 • 10.6 „Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти”;
 • 10.83 „Преработка на кафе и чай”, ограничението се отнася само в случаите, когато дейността на кандидата е свързана с производство на билков чай (мента, върбинка, лайка и други);
 • 10.84 „Производство на хранителни подправки и овкусители“;
 • 10.91 „Производство на готови храни (фуражи) за селскостопански животни”;
 • 11.02 „Производство на вина от грозде”;
 • 11.03 „Производство на други ферментирали напитки”.

Не могат да участват в процедурата и да получат безвъзмездна финансова помощ предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности, попадащи в обхвата на сектор риболов и сектора на рибарството и аквакултурите

3. За какви дейности може да се кандидатства?

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

Дейност 1. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи (ДМА).

Дейност 2. Внедряване на продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите посредством придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., представляващи дълготрайни нематериални активи (ДНА).

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

Дейност 1. Защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация.

Дейност 2. Консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

4. За какви разходи може да се кандидатства?

ЕЛЕМЕНТ А „Инвестиции“ (задължителен):

 • Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) – машини, съоръжения и оборудване, необходими за изпълнението на проекта.
 • Разходи за придобиване на дълготрайни нематериални активи (ДНА) – специализиран софтуер (вкл. разработване), патенти, лицензи, „ноу хау” и др., необходими за изпълнението на проекта.

ВАЖНО! За малки дружества със средна пазарна капитализация разходите за нематериални активи са допустими само до 50% от общите допустими разходи по Елемент А „Инвестиции“ при приложим режим на държавна помощ – „регионална инвестиционна помощ“.

ЕЛЕМЕНТ Б „Услуги“ (незадължителен):

 • Разходи за такси за заявяване и регистрация пред съответното компетентно ведомство във връзка със защита на правата по индустриална собственост върху внедряваната иновация на национално и/или международно равнище – до 10 000 лева.
 • Разходи за консултантски и помощни услуги в подкрепа на иновациите.

Разходите за консултантски услуги в подкрепа на иновациите включват разходи за външни услуги свързани със защита на индустриална собственост на национално и/или международно равнище върху внедряваните по проекта иновативни продукти/процеси, вкл. проучвания – до 10 000 лева.

Разходи за помощните услуги в подкрепа на иновациите включват:

 • разходи за такси за достъп до бази данни и библиотеки, които да бъдат използвани във връзка с подобряването на внедрявания по проекта продукт (стока или услуга) или бизнес процес – до 30 000 лева;
 • разходи за външни услуги (чрез договор за възлагане и др.), свързани с осигуряване на услуги от лаборатории за провеждане на изследвания, измервания, изпитвания и др.

ВАЖНО! Разходите за Елемент Б „Услуги“ не следва да надвишават 25% от общите допустими разходи по проекта.

5. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ по процедурата?

Общият размер на средствата по процедурата е 293 370 500 лв.,разпределен както следва:

 Категория регионОбщ размер на безвъзмездната финансова помощСредства от Европейския фонд за регионално развитиеНационално съфинансиране
Регион в преход29 337 450 лева15 000 000 евро20 536 215 лева10 500 000 евро8 801 235 лева4 500 000 евро
По-слабо развити региони264 037 050 лева135 000 000 евро224 431 492.50 лева114 750 000 евро39 605 557.50 лева20 250 000 евро
 Общо293 374 500 лева150 000 000 евро244 967 707.50 лева125 250 000 евро48 406 792.50 лева24 750 000 евро

ВАЖНО! Проектните предложения следва да се изпълнява САМО В ЕДИН от горепосочените две категории региони.

Предвидено е следното разпределение на бюджета в зависимост от приоритета от ПКИП, тематичната област на ИСИС, в рамките на който попада съответното проектно предложение, категорията на предприятието-кандидат и категорията-регион:

Тематични областиКатегориятаРегион в преходПо-слабо развити региониОбщо
Приоритет 1 „Иновации и растеж“(За проекти в тематични области:1. “Информатика и ИКТ”;2. “Мехатроника и микроелектроника”;3. “Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии” и4. “Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии”)Микро- и малки предприятия8 801 235 лева4 500 000 евро79 211 115 лева40 500 000 евро88 012 350 лева45 000 000 евро
Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация8 801 235 лева4 500 000 евро79 211 115 лева40 500 000 евро88 012 350 лева45 000 000 евро
Общо17 602 470 лева9 000 000 евро158 422 230 лева81 000 000 евро176 024 700 лева90 000 000 евро
Приоритет 2 „Кръгова икономика“(За проекти в тематична област 5. “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика”)Микро- и малки предприятия5 867 490 лева3 000 000 евро52 807 410 лева27 000 000 евро58 674 900 лева30 000 000 евро
Средни предприятия5 867 490 лева3 000 000 евро52 807 410 лева27 000 000 евро58 674 900 лева30 000 00 евро
 Общо11 734 980 лева6 000 000 евро105 614 820 лева54 000 000 евро117 349 800 лева60 000 000 евро

ВАЖНО! Единствено микро-, малки или средни предприятия (МСП) могат да заявят подкрепа за проекти, които водят до внедряване на иновация в тематична област “Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика” на ИСИС 2021-2027, по приоритет 2 „Кръгова икономика“ на ПКИП.

6. Какъв е размерът на безвъзмездната финансова помощ за конкретно предложение?

Минималният и максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки индивидуален проект са както следва:

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощМаксимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат
50 000 леваМикропредприятия: 200 000 лева
Малки предприятия: 500 000 лева
Средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 800 000 лева

ВАЖНО! Максималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуално проектно предложение НЕ следва да надвишава:

 • за микропредприятия: 100% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за малки предприятия: 50% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.
 • за средни предприятия и малки дружества със средна пазарна капитализация: 25% от реализираните от кандидата средногодишни нетни приходи от продажби за тригодишния период 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

Максималният интензитет (процент) на безвъзмездна финансова помощ при избран режим „регионална инвестиционна помощ“ в зависимост от категорията на предприятието-кандидат и мястото на изпълнение на проекта е, както следва:

Категория на предприятието – кандидатМаксимален интензитет на помощта за дейностиизвън ЮЗР (NUTS2)Максимален интензитет на помощта за дейностив ЮЗР (NUTS-2)
Микро- и малки предприятия45%София град (столица): 40%София област: 45%Област Благоевград: 45%Област Перник: 40%Област Кюстендил: 45%
Средни предприятия45%София град (столица): 30%София област: 45%Област Благоевград: 45%Област Перник: 30%Област Кюстендил: 35%
 Малки дружества със средна пазарна капитализация 45%София град (столица): 20%София област: 45%Област Благоевград: 45%Област Перник: 20%Област Кюстендил: 25%

Максималният интензитет на безвъзмездна финансова помощ за кандидатите при избран режим „минимална помощ“ (de minimis) е, както следва:

Категория на предприятието-кандидатМаксимален интензитет на помощта
Микро, малки, средни и малки дружества със средна пазарна капитализация45%

Процент на съфинансиране при условията на режим „помощи за иновации в полза на МСП“ съгласно чл. 28, пар. 2, букви а) и в) от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията (приложим по Елемент Б „Услуги“ САМО за микро, малки и средни предприятия):

Категория на предприятието-кандидатМаксимален интензитет на помощта
Микро, малки, средни и малки дружества със средна пазарна капитализация45%

7. Какъв е срокът за изпълнение?

Продължителността на изпълнение на всеки проект не следва да надвишава 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

8. Какви са критериите за оценка?

КритерииМакс. брой точки
I. Иновативност и приложимост на подкрепяната иновация40
1. Новост на внедряваната иновация5
Внедряваната иновация е радикална и представлява новост на световно ниво, като значително превъзхожда съществуващите алтернативни решения.5
Внедряваната иновация представлява новост на световно ниво в съответната технологична област и частично превъзхожда съществуващите алтернативни решения.4
Внедряваната иновация представлява новост на национално ниво в съответната технологична област и значително превъзхожда съществуващите алтернативни решения.3
Внедряваната иновация представлява новост на национално  ниво в съответната технологична област, но не превъзхожда съществуващите алтернативни решения.2
Внедряваната иновация представлява новост за кандидата, но не превъзхожда съществуващите алтернативни решения.1
Внедряваната иновация не представлява новост (на световно и национално ниво, както и за кандидата), и не превъзходжа съществуващите алтернативни решения.0
В случай че проектното предложение получи 0 точки по критерий „Новост на внедряваната иновация“ , то се отхвърля!
2. Степен на защита на внедряваната иновация5
Внедряваната иновация е защитена с валиден патент за изобретение.5
Внедряваната иновация е защитена с валидно свидетелство за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн.3
Внедряваната иновация е защитена с авторско право.2
За внедряваната иновация е подадена заявка за издаване на патент или заявка за регистрация на полезен модел или промишлен дизайн.1
Внедряваната иновация не е защитена с някой от горепосочените документи.0
3. Технологична готовност на кандидата за внедряване на иновацията по проекта5
Представена е информация за нуждата на кандидата от внедряваната по проекта иновация, ИПредставена е информация за вече предприети действия от страна на кандидата, във връзка с идентифицираната нужда от внедряваната иновация, ИЯсно и последователно са описани етапите (стъпките), които са необходими за внедряване на подкрепяната по проекта иновация в предприятието, ИВнедряваната иновация попада в кода на основната или допълнителната икономическа дейност на кандидата, ИОсновната или допълнителната икономическа дейност, в която попада внедряваната иновация, е осъществявана от кандидата през 2021 г. и 2022 г.5
Изпълнени са 4 от гореописаните изисквания.4
Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания.3
Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания.2
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.1
Кандидатът не е технологично готов за внедряваната по проекта иновация.0
В случай че проектното предложение получи 0 точки по критерий „Технологична готовност на кандидата за внедряване на иновацията по проекта“, то се отхвърля!
4. Начин на разработване на внедряваната иновация2
Внедряваната по проекта иновация е разработена изцяло от екипа на кандидата без използване на външни услуги.2
Внедряваната по проекта иновация е разработена съвместно между екипа на кандидата и чрез използване на външни услуги.1
Внедряваната по проекта иновация е придобита от трети лица и при разработването и не е участвал екипа на кандидата.0
5. Приложимост и жизнеспособност на внедряваната иновация23
5.1. Анализ на пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира внедряваната по проекта иновация:– Пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира внедряваната иновация е ясно идентифицирана и описана, като е представена информация за възможностите за пазарна реализация на иновацията в тази пазарна ниша, И– Представена е конкретна информация за потенциала за развитие на съответната пазарна ниша, описана е динамиката на навлизане на продуктите/услугите, резултат от внедряваната иновация, в съответната пазарна ниша.5
– Пазарната ниша, в рамките на която ще се реализира внедряваната иновация е идентифицирана и описана, И– Представена е информация за потенциала за развитие на съответната пазарна ниша и динамиката на навлизане на продуктите/услугите, резултат от внедряваната иновация, в съответната пазарна ниша.3
Има описание за пазарната ниша, но същото е общо и не кореспондира в детайли с описаната информация за реализиране на внедряваната иновация.1
Критерият не е изпълнен.0
5.2. Анализ на възможните рискове и пречки пред пазарната реализация на внедряваната по проекта иновация:– Идентифицирани са подробно възможните рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на внедряваната иновация (вкл. е описана и специфична нормативна уредба или политика в областта на внедряваната иновация, която може да повлияе на пазарната реализация), както и е анализирано до каква степен идентифицираните рискове могат да бъдат преодолени, И– Идентифицирани са детайлно основните конкуренти на съответния пазар, и е описано как внедряваната иновация ги превъзхожда.5
– Представена е информация за възможните рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на внедряваната иновация, и е описано до каква степен идентифицираните рискове могат да бъдат преодолени, И– Посочени са основните конкуренти на съответния пазар.3
Има описание на възможни рискове, които могат да възникнат при пазарната реализация на внедряваната иновация, както и информация за конкуренти на съответния пазар, но същите са от общ характер, без конкретна информация.1
Критерият не е изпълнен.0
5.3. Анализ на потенциалните клиенти и стратегия за пазарна реализация на внедряваната по проекта иновация:– Представен е подробен анализ на потенциалните клиенти, като е описано как внедряваната иновация би привлякла съответните клиенти, И– Представена е подробна стратегия за пазарна реализация на внедряваната иновация, която доказва икономическата приложимост на иновацията.5
– Представен е анализ на потенциалните клиенти, И– Представена е стратегия за пазарна реализация на внедряваната иновация, която доказва икономическата приложимост на иновацията.3
Има описание на потенциалните клиенти и пазарната реализация на внедряваната иновация, но същото е от общ характер, без конкретна информация.1
Критерият не е изпълнен.0
5.4. Анализ на пазарните предимства и слабости на внедряваната по проекта иновация:– Представен е реалистичен анализ на конкурентните предимства на внедряваната иновация (напр. уникални характеристики, спестяване на разходи, полза от продукта/услугата/процеса и др. под.), като е направено сравнение с конкретни, налични вече на пазара, продукти/услуги/процеси, И– Представен е реалистичен анализ на слабостите на внедряваната иновация и доколко същите могат да бъдат преодолени.5
– Представена е информация за конкурентните предимства на внедряваната иновация (напр. уникални характеристики, спестяване на разходи, полза от продукта/услугата/процеса и др. под.), И– Описани са слабостите на внедряваната иновация.3
Има описание на конкурентните предимства на внедряваната иновация и на нейните слабости, но същото е от общ характер, без конкретна информация.1
Критерият не е изпълнен.0
5.5.  Обхват и възвръщаемост на внедряваната по проекта иновация:Изпълнението на проекта води освен до внедряване на задължителната по процедурата продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), и до внедряване на иновация в допълващ бизнес процес, насочен към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, ИВ рамките на изпълнението на проекта ще бъдат реализирани приходи от внедряваната по процедурата иновация в размер на поне 1% от НПП за 2023 г. (съгласно подадения към НСИ Отчет за приходите и разходите за 2023 г., ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100)).3
Изпълнението на проекта води освен до внедряване на задължителната по процедурата продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), и до внедряване на иновация в допълващ бизнес процес, насочен към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, ИВъв Формуляра за кандидатстване не е представена информация или е посочено, че в рамките на изпълнението на проекта НЯМА да бъдат реализирани приходи от внедряваната по процедурата иновация в размер на поне 1% от НПП за 2023 г. (съгласно подадения към НСИ Отчет за приходите и разходите за 2023 г., ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100)).2
Във Формуляра за кандидатстване не е представена информация или е посочено, че изпълнението на проекта НЕ води освен до внедряване на задължителната по процедурата продуктова иновация (стока или услуга) или иновация в бизнес процесите (насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги), и до внедряване на иновация в допълващ бизнес процес, насочен към: разпространение и логистика и/или маркетинг и продажби, и/или информационни и комуникационни системи, и/или администрация и управление, и/или разработване на продукти и бизнес процеси, ИВ рамките на изпълнението на проекта ще бъдат реализирани приходи от внедряваната по процедурата иновация в размер на поне 1% от НПП за 2023 г. (съгласно подадения към НСИ Отчет за приходите и разходите за 2023 г., ред „Нетни приходи от продажби“ (код 15100)).1
Не са изпълнени и двете горепосочени изисквания.0
В случай че проектното предложение получи 0 точки по критерий „Приложимост и жизнеспособност на внедряваната иновация“, то се отхвърля!
II. Финансова стабилност на кандидата:40
1. Претеглен коефициент на брутна добавена стойност за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.10
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 30% и ≤ 35%10
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 25% и ≤ 30% или > 35% и ≤ 40%9
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 20% и ≤ 25% или > 40% и ≤ 45%8
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 15% и ≤ 20% или > 45% и ≤ 50%7
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 10% и ≤ 15% или > 50% и ≤ 55%6
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 55% и ≤ 60%5
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 60% и ≤ 65%4
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 65% и ≤ 70%3
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 70%2
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е > 5% и ≤ 10%1
Претегленият коефициент на брутната добавена стойност на кандидата е ≤ 5%0
2. Претеглен коефициент на приходите от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.10
Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 30% и ≤ 40%10
Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 25% и ≤ 30% или > 40% и ≤ 45%9
Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 20% и ≤ 25% или > 45% и ≤ 50%8
Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 15% и ≤ 20% или > 50% и ≤ 55%7
Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 10% и ≤ 15% или > 55% и ≤ 60%6
Претегленият коефициент на приходите от износ на кандидата е > 5% и ≤ 10% или > 60% и ≤ 65%5
Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е > 65% и ≤ 75%4
Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е > 75% и ≤ 85%3
Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е > 85%2
Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е > 0% и ≤ 5%1
Претегленият коефициент на приходи от износ на кандидата е = 0% (т.е. кандидатът няма приходи от износ за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.)0
3. Претеглен коефициент на рентабилност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г.10
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 13% и ≤ 15%10
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 11% и ≤ 13% или > 15% и ≤ 17%9
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 9% и ≤ 11% или > 17% и ≤ 19%8
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 7% и ≤ 9% или > 19% и ≤ 21%7
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 5% и ≤ 7% или > 21% и ≤ 23%6
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 23% и ≤ 25%5
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 25% и ≤ 27%4
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 27%3
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 3% и ≤ 5%2
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA на кандидата е > 1% и ≤ 3%1
Претегленият коефициент на рентабилност на EBITDA  на кандидата е  ≤  1%0
5. Съпоставимост между претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. и стойността на общите допустими разходи по проекта.10
Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 2, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил.лв.)10
Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 3, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил.лв.)8
Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 4, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.)6
Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 5 е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.)4
Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по 6, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.)2
Претеглената стойност на EBITDA за 2020 г., 2021 г. и 2022 г. на кандидата, умножена по над 6, е по-голяма от стойността на общите допустими разходи по проекта (в хил. лв.)0
III. Приоритизиране на проекти15
1. Регионализация съгласно ИСИС 2021-202710
Изпълнението на проекта води до внедряване на иновация, попадаща в една от приоритетните тематични области на ИСИС 2021-2027 за съответната административна област.10
Изпълнението на проекта води до внедряване на иновация, която НЕ попада в приоритетните тематични области на ИСИС 2021-2027 за съответната административна област.0
2. Приоритизация съгласно Националната стратегия за малките и средните предприятия 2021-2027 г.5
Икономическата дейност, в рамките на която ще се реализира/предлага на пазара внедряваната иновация, попада в определените национални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г., както следва.Национални приоритетни  икономически дейности:Код по КИД – Икономическа дейностВисокотехнологични производства:C21      Производство на лекарствени вещества и продуктиC26      Производство на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продуктиСредно към високотехнологични производства:C20      Производство на химични продуктиC27      Производство на електрически произведенияC28      Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначениеC29      Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркетаC30      Производство на превозни средства, без автомобилиДруги производства:Е38      Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материалиЕ39      Възстановяване и други услуги по управление на отпадъциВисокотехнологични услуги с интензивно използване на знания:J59       Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музикаJ60       Радио- и телевизионна дейностJ61       ДалекосъобщенияJ62       Дейности в областта на информационните технологииJ63       Информационни услугиM71     Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и анализиM72     Научно-изследователска и развойна дейност.5
Икономическата дейност, в рамките на която ще се реализира/предлага на пазара внедряваната иновация, НЕ попада в определените национални приоритетни сектори съгласно Националната стратегия за малките и средни предприятия 2021-2027 г., посочени по-горе.0
IV. Реалистичност на разходите по проекта:5
1. Реалистичност на разходите по проекта:5
1) Всички разходи са ефективни, обосновани и допустими от гледна точка на постигане на основната цел на проекта, И2) Всички разходи, включени в бюджета на проектното предложение съответстват изцяло на дейностите, предвидени за изпълнение, И3) Всички разходи за активи са съпоставими с пазарните цени за аналогични активи, като за тях е представена оферта, И4) Всички разходи са в съответствие с праговете/процентните съотношения, заложени в Условията за кандидатстване (където е приложимо), както и са в съответствие с приложимите режими на помощ, И5) Всички бюджетни пера са коректно обособени и попълнени и в бюджета не са извършвани корекции.5
Изпълнени са 4 от гореописаните изисквания. 4
Изпълнени са 3 от гореописаните изисквания.3
Изпълнени са 2 от гореописаните изисквания.2
Изпълнено е 1 от гореописаните изисквания.1
Критерият не е изпълнен или Оценителната комисия е премахнала служебно всички разходи от бюджета на проекта, или Оценителната комисия е премахнала служебно всички разходи по Елемент А от бюджета на проекта, или след извършените корекции от Оценителната комисия общият размер на безвъзмездното финансиране е по-нисък от 50 000 лева, или в следствие на корекциите в бюджета, е налице несъответствие с изискванията на критерий № 42 или критерий № 43 от оценката на допустимостта на проекта.0
В случай че проектното предложение получи „0” точки по критерий „Реалистичност на разходите по проекта ”, то се отхвърля!
Максимален брой точки100 т.

Очакван прием: Септември – Октомври 2023 г.