Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2021 – 2027 (ОПИК) цели да повиши конкурентоспособността на българската икономика чрез подкрепа за предприемачеството, иновациите, новите технологии и енергийната и ресурсната ефективност.