Национален план за възстановяване и устойчивост

Планът цели да способства икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19. Освен двата основни стълба планът предвижда още 4 приоритета: интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, социална и териториална кохезия, здравна, икономическа и институционна устойчивост и политики за следващото поколение, децата и младежите.