ОКОЛНА СРЕДА 2021-2027

Приоритетните оси на програмата могат да се разделят на Приоритетните оси на програмата могат да се разделят на Води, Отпадъци, Биологично разнообразие, Риск и изменение на климата и Въздух.