Програма „Наука и образование“

Програмата има три основни приоритетни оси – Приобщаващо образование и образователна интеграция, Модернизация и качество на образованието и връзка на образованието с пазара на труда.