Програма за развитие на селските райони

Тук можете да разгледате всички подпрограми на ПРСР

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“

ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 Г. 1. Цели на подмярката: Улесняване и подпомагане процеса на създаването на

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“

ОТ програма за развитие на селските райони 2014-2020 Г. 1. Цел на финансирането: Икономическо развитие и укрепване на малките земеделски

Подмярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

ОТ ПРСР 2014-2020 г. 1. Цели на подмярката: Мярката предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към